Personvernerklæring

Personvernerklæring og brukervilkår vedrørende app for digitale russekort.

PERSONVERNERKLÆRING FOR RUSS - DIGITALE RUSSEKORT AS

Versjon 1 – 04.09.2020

 • Behandling av personopplysninger i Digitale Russekort Appen
 • Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
 • Utlevering av personopplysninger til andre
 • Lagringstid
 • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
 • Klager
 • Endringer

Når du bruker Appen vår og/eller er i kontakt med oss, vil Digitale Russekort AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Digitale Russekort AS (DR AS), ved daglig leder Odd Asbjørn Pedersen. 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Digitale Russekort AS

DR AS behandler dine personopplysninger i overensstemmelse personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av Digitale Russekort Appen er først og fremst å oppfylle forpliktelsene etter brukeravtalen mellom deg og DR AS slik at produktet kan leveres i tråd med intensjon.

Digitale Russekort Appen er et sosialt medium for russen, og forutsetter således en offentlig brukerprofil registrert på en identifiserbar bruker.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til følgende formål:

1.       Registrering som bruker av Appen. Appen er personlig og brukerne skal kunne identifiseres. Videre skal brukerne kunne dokumentere at de tilhører avgangskull ved videregående skole (russ).

2.       Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet og arrangementer vi er delaktige i. Til dette benyttes brukerens e-post adresse med bakgrunn i avtale inngått med deg.

3.       Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

4.       For å få informasjon om bruk av vår App vil informasjon om bruken lagres. Det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse Appen til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

3.       Opplysningene som behandles

Med henvisning til formålet angitt under punkt 1 vil følgende opplysninger registreres og behandles:

·         Navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsnummer og bruker-ID

·         Opplysninger om den mobile enheten, herunder produsent, operativsystemversjon, nettverkstype, IP-adresse, tidssone, foretrukket språk og enhets-ID samt sistnevntes tilstand

·         Opplysninger om dato, tidspunkt for bruk av appen

4.       Bruk av tredjeparter

Vi deler personopplysninger om deg med våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å levere Appen. Dette omfatter bl.a. våre leverandører av programvare og systemer og leverandører av direkte markedsføringstjenester.

Vi vil i slike situasjoner inngå avtaler med leverandørene som beskytter dine personopplysninger og som sørger for at leverandørene ikke kan bruke opplysninger utover det som følger av denne personvernerklæringen.

Dette omfatter blant annet følgende leverandører:

Digitale Russekort Appen leveres av Avento AS gjennom Microsofts skytjeneste Azure.

For å bekrefte at bruker er avgangselev ved videregående skole vil Feide benyttes.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, jf. punkt 4, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

6.       Ansvar for dine personopplysninger

Vi vil verne dine personlige opplysninger. Dette gjelder både sikkerhet mot at uvedkommende kan få tilgang til dem, påse at de er riktige, at de bare behandles for de formål opplysningene har blitt samlet inn for, og slettes når de ikke lenger trenger å lagres med hensyn til formålet, av sikkerhetsgrunner eller ifølge annen lov. Du skal alltid føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til DR AS.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er termineres og alle plikter som følger av avtaleforholdet avsluttes.

Anonymiserte brukeropplysninger benyttes som statistikk for å forbedre tjenesten. Slik informasjon vil ikke slettes.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss via vår e-post digitalerussekort@gmail.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt via vår e-post digitalerussekort@gmail.com. Dersom samtykke trekkes vil forutsetningen for bruk av Appen ikke være til stede lenger og avtalen avsluttes.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig i Appen. 

Brukervilkår

Disse vilkårene gjelder for bruk av appen Digitale Russekort (Appen) som kan lastes ned fra App Store og Google Play.

 • 1.Formål med Digitale Russekort App

Formålet med Appen er å skape en sosial plattform for avgangselever ved videregående skoler i forbindelse med russefeiring. I Appen har brukeren en profil hvor vedkommende kan lage russekort og publisere informasjon om seg selv og interagere med øvrige brukere.

Russekortene vil være tilgjengelig for brukere som ikke er russ, som kjøper Appen for å samle russekort digitalt (barn, unge med mer).

 • 2.Bruk

Rettigheten til å installere og bruke denne Appen er personlig, for privat bruk, og skal ikke gis videre til andre.

Appen skal utelukkende brukes til formålet som er angitt under punkt 1. Kodene og passordene til Appen er strengt personlig og skal ikke deles med andre. Dette gjelder også i forhold til venner og familie.

Bruken av Appen er underlagt norsk lov og ethvert forhold som måtte oppstå mellom Digitale Russekort AS og kunder reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

For øvrig reguleres bruken av norsk lov, og enhver bruker er selv ansvarlig for at benyttelsen ikke strider med denne.

Dersom Appen benyttes i strid med disse forutsetningene forbeholder Digitale Russekort AS seg retten til å sperre eller stenge kontoen umiddelbart uten varsel.

 • 3.Rettigheter

Digitale Russekort AS er eier av Appen og innehar alle rettigheter til innholdet og Appen. Bruksretten må ikke utøves på en måte som kan være i strid med Appens opphavsrett. Bruksrettighetene til Appen bortfaller umiddelbart ved brudd på avtalen eller avslutning av denne.

Digitale Russekort AS forbeholder seg retten til å tilbakekalle enhver bruksrett til Appen. Dersom bruksretten tilbakekalles eller bortfaller på annen måte skal Appen avinstalleres og slettes fra samtlige enheter.

Ved å installere Appen samtykker du til å ikke kopiere Appen eller bruke den på annen måte enn for de her nevnte formål. Du kan heller ikke endre eller dekompilere appen, innlemme den i et annet program utenfor sitt tiltenkte formål eller bruke Appen på ulovlig vis eller med ulovlige hensikter.

 • 4.Ansvarsbegrensning

Digitale Russekort AS er ikke ansvarlig for det tilfellet at brukeren benytter Appen i strid med norsk lov eller for det tilfellet at brukeren havner i noen form for konflikt med tredjeparter ved bruk av Appen, jf. også punkt 2.

Ved kortere nedetid på Appen eller tap av informasjon kan ikke Digitale Russekort AS holdes ansvarlig. Ved nedetid av varighet vil eventuell betaling for tjenesten refunderes helt eller delvis. Som leverandør vil Digitale Russekort tilstrebe å levere tjenesten best mulig til enhver tid.

Likeledes er ikke Digitale Russekort ansvarlig for tap som følge av feil eller mangler ved Appen, så fremt ikke alminnelige erstatningsregler kan gjøres gjeldende. Bruker av Appen har ansvar for å beskytte sin mobil eller nettbrett og melde fra til Digitale Russekort AS umiddelbart hvis det oppdages uregelmessigheter.

 • 5.Angrerett

Brukeren aksepterer at angreretten bortfaller straks nedlastningen av Appen er påbegynt i formidlingstjenesten, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav c).

 • 6.Endring i avtalevilkår

Vilkårene i avtalen for bruk av Appen kan endres dersom Digitale Russekort finner det nødvendig. Som bruker vil du da motta et varsel i god tid før endringen og står fritt til å velge om du vil akseptere vilkår for videre bruk av Appen.  

 • 7.Oppsigelse

Brukeren står fritt til å avslutte bruken av Appen når det måtte ønskes. Eventuell betaling vil kun være et engangsbeløp, det vil ikke være løpende kostnader. Digitale Russekort står fritt til å avslutte brukerens konto ved bruk som strider med herværende avtale, jf. øvrige vilkår.

 • 8.Tvist

Tvister mellom partene skal løses etter norsk lov med Hedmarken tingrett som rett verneting.